L'écrivain vietnamien Nguyên Huy Thiêp

L'écrivain vietnamien Nguyên Huy Thiêp

Mine de plomb
2002