Bà Chu Thi Thoa

Bà Chu Thi Thoa

Mine de plomb
2013