Chân dung cua Ông Phan Van Mun

Chân dung cua Ông Phan Van Mun

Mine de plomb
2013